Wat glo ons?

God wil met jou connect waar jy is

Ons glo dat die God van liefde almal uitnooi om deel te word van Sy koninkryk, wat Hy sigbaar gemaak het op aarde, deur Sy seun, Jesus Christus.  Hierdie koninkryk is besig om te ontvou deur die Heilige Gees en dié plaaslike gemeente is ‘n getuienis daarvan.

God is orals vir almal, wat beteken dat die uitnodiging om deel te word van God se koninkryk, niemand uitsluit nie, maar dat dit belangrik is om te besef dat wanneer persone nie die uitnodiging aanvaar nie, hulle hulself uitsluit.  Persone wat God se uitnodiging aanvaar, nooi God om deel te word van alle areas van hulle lewens.

  1. Die Bybel is die Woord van God en is kragtig, onfeilbaar in sy boodskap en genoegsaam vir enige persoon se geestelike lewe.
  2. Daar is net een ware God van die hemel en die aarde en Hy openbaar Homself in die Bybel in die gestaltes van drie persone, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. Elkeen van hierdie drie persone is God, maar kan tog duidelik van mekaar onderskei word.
  3. Alle mense is na God se beeld geskep en word deur God genooi tot ‘n verhouding met Hom.
  4. Sonder Jesus Christus is alle mense verlore en geen mens is daartoe in staat om op eie houtjie vir God ‘n keuse te maak, Hom te dien of selfs net na Hom te soek nie. ‘n Mens word egter sonder verdienste aan sy eie kant deur die Heilige Gees genooi om Jesus Christus deur geloof te aanvaar as Redder, Heer, Leermeester en Vriend van sy/haar lewe.
  5. Jesus Christus is die tweede persoon in die Goddelike Drie-eenheid en is deur die Heilige Gees verwek en gebore uit die maagd, Maria. Hy het ‘n sondelose menslike lewe geleef, in ons plek aan die kruis gesterf en op die derde dag opgestaan uit die dood.  Hy sit tans aan die regterhand van die Vader waar Hy plek voorberei vir die gelowiges en as voorspraak vir hulle optree.  Eendag in die toekoms sal Hy terugkom soos wat Hy opgevaar het na die hemel en so God se plan vir die wêreld vervul.
  6. Die Heilige Gees is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy woon in alle gelowiges en voorsien ons van krag om elke dag nader te groei aan die gestalte van Christus.  Die Heilige Gees skenk aan elke gelowige geestelike gawes om die liggaam mee te dien.
  7. Die dood seël die ewige bestemming van elke mens. Ongelowiges word hier van God geskei om vir ewig sonder Hom te ly, terwyl die gelowiges vir ewig met God versoen sal word.
  8. Elke gelowige is deel van die liggaam van Christus, die een ware, algemene en Christelike kerk. Eenheid onder God se kinders word gedemonstreer deur die aanvaarding van en liefde vir mekaar oor die lyne van etniese, kulturele, sosio-ekonomiese, nasionale, geslagtelike of denominasionele grense.
  9. Die plaaslike gemeente is ‘n vergadering van gelowiges wat gereeld bymekaar kom vir aanbidding, gebed, onderrig, bemoediging, onderlinge rekenskap en verhouding met mekaar. So gebruik die gemeente sy tyd, energie en lewensbronne om te streef om elkeen in ‘n intieme verhouding met God te leef, elkeen ‘n invloed in mekaar se lewens te hê en ‘n impak in die wêreld te maak.